სამკითხველო - ქიმია

ფაილების რაოდენობა: 19

Cai rogorc pH-indikatori

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/08_cai_rogorc_ph_indikatori.pdf - 41 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
Savi Cai fers garemoze damokidebulebiT icvlis.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
Cai, pH, pH-indikatori

Caidnis gawmenda

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/07_caidnis_gawmenda.pdf - 34 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
eqsperimenti gviCvenebs, rom minaduRi, romelic Caidanis kedlebsa da fskerze leqis saxiT warmoiqmneba iolad SeiZleba movaciloT.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
minaduRi, leqis gaxsna, Zmari, limonis mJava

cecxlmokidebuli banknoti

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/03_cecxlmokidebuli_banknoti.pdf - 32 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
eqsperimenti – “fokusi”. naCvenebia, rom yvelaferi rodi iwvis, rasac cecxli ukidia

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
wva

daCqarebuli Jangva

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/02_dacqarebuli_jangva.pdf - 36 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
rkinis lursmani sufris marilis wyalxsnaris da perhidrolis (H2O2) moqmedebis Sedegad Zalze swrafad iJangeba.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
Jangi, rkina, Jangva

glicerinis TviTaaleba

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/01_glicerinis_tvitaaleba.pdf - 35 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
kaliumis permanganati (KMnO4) glicerinTan kontaqtisas, mcire drois Semdeg, TviTaaldeba.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
kaliumis permanganati, glicerini, TviTaaleba

KMnO4 da H2O2

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/06_kmnO4_da_h2O2.pdf - 35 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
kaliumis permanganatis KMnO4 (manganummJava (VII) kaliumi) wyalbadis zeJangis 3% wyalxsnarTan reaqciisas garemoze damokidebulebiT sxvadasxva produqtebi miiReba

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
KMnO4, wyalbadis zeJangi

kraxmalis aRmoCena kvebis produqtebSi

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/11_kraxmalis_atmocena_kvebis_produqtebsi.pdf - 35 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
kvebis produqtebSi saxameblis (kraxmali) aRmoCena iodis daxmarebiT SegviZlia.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
iodis nayeni (iodi), kraxmali

orTqlmavali

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/10_ortqlmavali.pdf - 43 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
perhidrolSi, romelic kolbaSi an qimiur WiqaSia Casxmuli, CavyaroT manganummJava kaliumi. ganviTarebuli reaqciis da wyalbadis zeJangis daSlis Sedegad kolbidan amodis Jangbadis da wylis orTqlis “sveti”, rac orTqmavlis mils gvagonebs.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
qimia, wyali, perhidroli, boli

qimiuri io-io

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/14_qimiuri_io-io.pdf - 36 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
eqsperiments mivyavarT situaciamde, rodesac Seferili Zmris wveTebi zeTian WurWelSi zeviT-qveviT dacuravs. es iolad gansaxorcielebeli eqsperimenti Zalian moswonT dabali klasebis moswavleebs.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
Zmari, soda, io-io

rbili kvercxi

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/05_rbili_kvercxi.pdf - 32 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
eqsperimentiT Cven vigebT, Tu risgan Sedgeba kvercxis naWuWi.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
kvercxi, naWuWi

sahaero buSti CO2-iT

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/13_sahaero_bust_co2_it.pdf - 35 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
sodasa da Zmars Soris reaqciis Sedegad gamoyofili naxSirorJangiT (CO2), vavsebT buSts. naxSirorJangi wvas xels ar uwyobs, misi saSualebiT SesaZloa sanTlis Caqroba.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
naxSirorJangi, sanTlis Caqroba

vercxlis eleqtroqimiuri gasufTaveba

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/09_vercxlis_eleqtroqimiuri_gasuftaveba.pdf - 41 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
oqsiduri nafifqiT dabinZurebuli vercxli SeiZleba advilad gasufTavdes aluminis folgis da mariliani wylis daxmarebiT.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
eleqtroqimia, qimiuri galvanuri elementi

Zmriani raketa

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/04_zmriani_raketa.pdf - 33 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
boTlis, rezinis sacobis, sodis da Zmris meSveobiT martiv raketas vakeTebT.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
raketa, naxSirorJangi, wneva

ალუმინის ფოლგის რეაქციის აირული პროდუქტის კვლევა

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/Badanie_gazowego_produktu_reakcji_folii_aluminiowej.pdf - 278 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
ალუმინის ფოლგა ძლიერი ტუტის ხსნარში იხსნება წყალბადის გამოყოფით, რომელიც უფერო და უსუნო აირია და აფეთქებებით იწვის.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
ალუმინი, ნატრიუმის ჰიდროქსიდი, წყალბადი

თვითნაკეთი ბარომეტრი

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/Domowy_barometr_15.pdf - 274 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
იდეა იმისათვის, თუ როგორ გავაკეთოთ სახლის ბარომეტრი

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
ატმოსფერული წნევა

ჟელე ხილით

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/galaterka_ovocova_17.pdf - 332 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
ექსპერიმენტი აჩვენებს, რომ ზოგიერთი ხილის შემადგენლობაში შემავალმა ქიმიურმა ნაერთმა, შეიძლება მიგვიყვანოს … სამზარეულო კატასტროფამდე!

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
ჟელე, ჟელატინი, ფერმენტები, ხილი

რამდენად ცარიელია ცარიელი ბოთლი

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/jak_pusta_jest_pusta_butelka_18.pdf - 206 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
ექსპერიმენტი აჩვენებს - არაა აუცილებელი, რომ ცარიელა სივრცეში არაფერი იყოს.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
ჰაერი

რაში გვჭირდება საპონი?“

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/ristvis_gvinda_saponi_19.pdf - 208 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
ექსპერიმენტი აჩვენებს, რატომ ვიყენებთ საპონს დაბინძურებული ნივთების გასარეცხად.

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
წყალი, საპონი, ცხიმი, ჭუჭყი, დეტერგენტები

როგორ იქმნება წვიმა

ჩამოტვირთვა:
lessons/ge/chem/deszcs_16.pdf - 268 KBPDF

ექსპერიმენტის არსი:
ექსპერიმენტი აჩვენებს, როგორ იქმნება წვიმა

გამოყენების სფერო/საკვანძო სიტყვები:
წვიმა, წყალი, აორთქლება, კონდენსირება

მოვლენები

პროექტის დასკვნითი კონფერენცია გაიმართა

10 თებერვალს, მასწავლებლის სახლში, გაიმართა პროექტის „ინოვაციური განათლების ადგილობრივი ლიდერების“ დასკვნითი კონფერენცია.

პრიექტი 2013 წლის აპრილში დაიწყო და მის უმთავრეს მიზანს წარმოადგენდა სწავლების მეთოდოლოგიისა და სიახლეების გადაცემა საქართველოში, რათა ადგილობრივ თემებსა და სკოლებში ინოვაციური საგანმანათლებლო ინიციატივები წარმოიშვას, რაც განათლების სფეროში მოღვაწე ლიდერებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობებს გააძლიერებს.

პროექტის ფარგლებში შერჩეულ იქნა მასწავლებლები, რომელთაც სწავლებაში თანამედროვე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებაში, პოლონელი, სლოვაკი, უნგრელი და ჩეხი ექსპერტების მიერ მომზადებული 4 ეტაპიანი ტრენინგების სერია გაიარეს. ტრენინგები მოიცავდა შემდეგ თემებს: „აქტიური სწავლება“; „შემოწმედებითობა განათლებაში“; „ინოვაციური განათლების საშუალებები“ და „დებატები და სხვა სათათბირო მოდელები კომპლექსური და წინააღმდეგობრივი საკითხების გადმოცემისას“.

შემაჯამებელ კონფერენციაზე განხილული იყო პროექტის მიმდინარეობა, განხორციელებული აქტივობები, ინოვაციური განათლების მეთოდების პრაქტიკაში დანერგვა, ასევე ჩატარდა 6 ვორკშოპი, რომელთაც ქართველი, პოლონელი, ჩეხი, სლოვაკი და უნგრელი ექსპერტები უძღვებოდნენ.

მონაწილეებს კონფერენციის ძირითადი ნაწილის გარდა, საშუალება ჰქონდათ, რომ თითოეული სესიიდან აერჩიათ და დასწრებოდნენ თითო ვორკშოპს.

ვორქშოპების თემები გახდლათ შემდეგი: „კინოხელოვნება განათლებაში“, რაც გულისხმობს, როგორ გამოვიყენოთ მხატვრული, დოკუმენტური ან ანიმაციური ფილმი ბავშვებთან და ახალგაზრდობასთან მუშაობისას ენისა და ლიტერატურის, მუსიკის, ისტორიისა და ხელოვნების გაკვეთილებზე; „ვოქრშოპი ქართული გამოცდილების შესახებ“, სადაც განხილული იყო პროექტის მიმდინარეობისას შეძენილი ცოდნისა და უნარების, რეალურ სასკოლო პრაქტიკაში გამოყენების გზები; „ვიზუალური შემოქმედებითობა სკოლაში“, რომლის მიზანიც იყო ხაზი გაესვა ვიზუალური სწავლების მნიშვნელობაზე და გაკვეთილზე ამ მეთოდის ეფექტიანად გამოყენებაზე; „ახალგაზრდა აღმომჩენთა კლუბები“; „თამაშები და სიმულაციები განათლებაში“ და „ინტერაქტიული სტილები და მათი პრაქტიკული გამოყენება ჯგუფური მუშაობის დროს “.

აღნიშნული პროექტი განხორციელდა ვიშეგრადის ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით „პარტნიორები დემოკრატიული ცვლილებებისათვის“ ქსელის პოლონეთის, საქართველოს, უნგრეთის, ჩეხეთისა და სლოვაკეთის ორგანიზაციებისა და ინოვაციური განათლების ფონდის მიერ.

 

პროექტი „ინოვაციური განათლების ადგილობრივი ლიდერები” – 10 წარმატებული მინი პროექტი

პროექტი , „ინოვაციური განათლების ადგილობრივი ლიდერები”, რომელიც ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის დაფინანსებით და არასამთავრობო ორგანიზაციების, „პარნტნიორები დემოკრატიული ცვლილებისათვის” ქსელის 5 ორგანიცაზის და „ინოვაციური განათლების ფონდის“ მხარდაჭერით განხორციელდა, დასასრულს მიუახლოვდა. 

ერთწლიანი პროექტის მიზანი (აპრილი 2013, მარტი 2014) იყო სწავლების მეთოდოლოგიისა და სიახლეების გადაცემა საქართველოში, რათა ადგილობრივ თემებსა და სკოლებში ინოვაციური საგანმანათლებლო ინიციატივები დანერგილიყო, რაც განათლების სფეროში მოღვაწე ლიდერებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერებისაკენ იყო მიმართული. 

პროექტის ფარგლებში შერჩეულმა მასწავლებლებმა, სწავლებაში თანამედროვე ინოვაციური მეთოდების გამოყენებაში, პოლონელი, სლოვაკი, უნგრელი და ჩეხი ექსპერტების მიერ მომზადებული 4 ეტაპიანი ტრენინგების სერია გაიარეს. 

ტრენინგების გავლის შემდეგ, მონაწილეებს საშუალება მიეცათ, შეძენილი ცოდნა და უნარები საკუთარ სკოლებში გამოეყენებინათ.

აღნიშნული პროექტის ფარგლებში, პროექტის მონაწილე მასწავლებლების და მეცნიერების გუნდებმა 10 მინი პროექტი განახორციელა, რომლებიც მდგომარეობდა შემდეგში: 

1)პროექტი „მავნე ჩვევები ცხოვრების ჯანსაღი წესის წინააღმდეგ“, რომლის უმთავრეს მიზანსაც წარმოადგენდა ცხოვრების ჯანსაღი წესის მნიშვნელობის გაცნობიერება და პოპულარიზაცია. მიზნის მისაღწევად გამოყენებული იქნა სხვადასხვა მეთოდები, როგორებიცაა: ექსპერიმენტების ჩატარებასაკვებ პროდუქტებზე, სტატისტიკური კვლევები, საინფორმაციო ბუკლეტების გავრცელება, ა.შ. პროექტში ჩართულები იყვნენ ქ. თბილისის, საერო სკოლა „ბინულის“და ქ. რუსთავის სსიპ #7 სკოლის მე–9, მე–10, მე–11 კლასის მოსწავლეები. 

2)პროექტი „ჯანსაღი ცხოვრების წესი“, რომლის მიზანიც გახლდათ საჯარო სკოლაში ტრენინგების ჩატარება და მოსწავლეთათვის ალკოჰოლის, სიგარეტის, ნარკოტიკების და ზოგადად ჯანმრთელობისათვის მავნებელი ნივთიერებებისა თუ დანამატების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. პროექტში ჩართულები იყვნენ სსიპ ხაშურის მუნიციპაკიტეტის სოფელ ოსიაურის საჯარო სკოლის მე–9, მე–10, მე–11, მე–12 კლასის მოსწავლეები. 

3)პროექტი „სამეცნიერო -შემოქმედებითი კონფერენცია-კონკურსი „ჩვენ გვიყვარს მათემატიკა“, რომლის მიზანიც მდგომარეობდა შემდეგში: საუკეთესო შემოქმედებითი ნაშრომის მომზადება, საუკეთესო სახალისო გაკვეთილის ჩატარება მათემატიკაში, და მათემატიკა მხატვრობაში-გამოფენის მოწყობა. პროექტში ჩართულები იყვნენ ვაჟა-ფშაველას სახელობის ქ. თბილისის 87-ე საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

4)პროექტი „გალვანოპლასტიკა“ (რომელიმე საგნის ფორმის ასახვისათვის მის ზედაპირზე ლითონის ელექტროლიტური დალექვა), რომელშიც ჩართულები იყვნენ აფხაზეთის #2  საჯარო სკოლის მე–11 კლასის მოსწავლეები. 

5)პროექტი „გონიერი ფერმერები ძლიერი სოფლისათვის”, რომლის ფარგლებშიც მოსწავლეებმა შეისწავლეს მომგებიანი ბიზნესის წარმოება საკუთარი სოფლის ტრადიციული კულტურის მოყვანის მაგალითზე. პროექტში ჩართულები იყვნენ ტყემლანის საჯარო სკოლის მე–11, კლასის მოსწავლეები. 

6)პროექტი „ეკოლოგია და ჩვენ  -  „ტყე შეუნახე შვილებსა”, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ მოსწავლეთა ინფორმირება და მათივე ჩართულობით აღნიშნული პრობლემის მოგვარების გზების მოძიება. პროექტი მოიცავდა მოსწავლეების ჩართვას ტყის მასივების დასუფთავებაში, ექსკურსიებზე წაყვანას და ა.შ.პროექტში ჩართულები იყვნენ ბაქსვუდის საერთაშორისო  სკოლა-თბილისის I-IV, კლასის მოსწავლეები.

7)პროექტი „რა დანიშნულება აქვს ფერმენტებს კვების დროს“, მის მიზანი იყო „ინოვაციური განათლების ადგილობრივი ლიდერების“ ფარგლებში გავლილ ტრენინგთა აქტივობების წარმოჩენა. გამოყენებული იყო კოლბის მეთოდი და ასევე სხვადასხვა ტიპის აქტივობები, მათ შორის თომას-კილმენის კონფლიქტის ტიპების კითხვარი. პროექტში ჩართულები იყვნენ თბილისის მწვანე სკოლის მე–8, კლასის მოსწავლეები. 

8)პროექტი“CAMERA OBSCURA“ – „ინოვაციური განათლების ადგილობრივი ლიდერების“ ფარგლებში გავლილ ტრენინგზე მიღებული გამოცდილების მიხედვით დაიგეგმა და კოლბის მეთოდის გამოყენებით ჩატარდა ფიზიკის გაკვეთილი. გაკვეთილი იმდენად საინტერესო აღმოჩნდა მოსწავლეთათვის, რომ თუ განვლილ პერიოდში ისინი მოწყენილობისაგან იღლებოდნენ, ახლა მთლიანად იყვნენ პროცესში ჩართულნი, რაც გაკვეთილის მსვლელობისას გადაღებული ფოტო მასალიდანაც ნათლად ჩანს. პროექტში ჩართულები იყვნენ ქუთაისის # 17 საჯარო სკოლისა დაშპს კერძო სკოლა „ქართული სკოლის“ პადაგოგები.

9)პროექტი „იყავი ჭკვიანი, არ დაიწყო ... (მოწევა)“, რომლის მთავარი მიზანიც იყო თამბაქოს მავნე ზემოქმედების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება მოზარდთათვის. პროექტში ჩართულები იყვნენ ხიდისთავის საჯარო სკოლის საბუნებისმეტყველო ,,ბიო“  კლუბის წევრები.

10)პროექტი „ჩვენ ვირჩევთ ცხოვრების ჯანსაღ წესს“, მისი უმთავრესი იდეა გახლდათ მოზარდებისათვის მიეწოდებინათ სტატისტიკური ინფორმაცია საქართველოსა და მთლიანად მსოფლიოში ალკოჰოლის, თამბაქოს და ჭარბი წონის მავნე შედეგების შესახებ. გარდა ამისა პროექტი მიზნად ისახავდა ბავშვებში ისეთი უნარ–ჩვევების გამომუშავებას, რაც მათ მომავალში დაეხმარებოდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის დაცვაში. პროექტში ჩართულები იყვნენ ბათუმის #1 საჯარო სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეები.   

საყურადღებოა, რომ ათივე პროექტი წარმატებული და რაც მთავარია, მოსწავლეთათვის საკმაოდ საინტერესო და სახალისო აღმოჩნდა. ასევე საგულისხმოა სხვადასხვა სკოლების აქტიური თანამშრომლობა, რასაც რამდენიმე პროექტში ჰქონდა ადგილი და მოზარდებისთვის საკუთარი თანატოლების უკეთ გაცნობის და საინტერესო გამოცდილების შეძენის საწინდარი გამოდგა.

 

 

„ინოვაციური განათლების ადგილობრივი ლიდერები“ – ტრენინგების მეოთხე ეტაპი

2013 წლის 22–24 სექტემბერს, ქ. თბილისში, საერთაშორისო პროექტით - „ინოვაციური განათლების ადგილობრივი ლიდერები“ გათვალისწინებული ტრენინგების მეოთხე ეტაპი ჩატარდა. 

ტრენინგების მეოთხე ეტაპის თემატიკა იყო შემდეგი: დებატები და სხვა სათათბირო მოდელები კომპლექსური და წინააღმდეგობრივი საკითხების გადმოცემისას. 

ტრენინგებს უძღვებოდა პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციის „პარტნიორები ჩეხეთის” წარმომადგენელი. 

სულ ტრენინგების 4–ეტაპი ჩატარდა. პირველი ეტაპი 24–26 აპრილს გაიმართა. ტრენინგების თემატიკა იყო: აქტიური სწავლება: მეთოდოლოგია, ეფექტიანობა, ზეგავლენა ღირებულებებზე, მოსწავლეთა ქცევა და დამოკიდებულება სწავლისადმი. მეორე ეტაპი 24–26 მაისს გაიმართა და ტრენინგების თემატიკა იყო: შემოქმედებითობა განათლებაში: მეთოდოლოგია და საშუალებები ყოველდღიურ სასკოლო პრაქტიკაში. მესამე ეტაპი 22–24 ივნისს გაიმართა, რომლის თემატიკაც იყო ინოვაციური განათლების საშუალებები: სიმულაციები, თამაშები, როლური თამაში სწავლებაში.

კურსი ღია კონკურსის საფუძველზე შერჩეულმა 18-მა მასწავლებელმა და მეცნიერმა გაიარა. 

თითოეული ტრენინგის შემდეგ მასწავლებლებმა დაიწყეს საკუთარ საგაკვეთილო პროცესში მიღებული ცოდნისა და უნარების გამოყენება. ხოლო ტრენინგების სერიის გავლის შემდეგ, მონაწილეებს მიეცემათ საშუალება საკუთარ სკოლებში ასევე განახორციელონ მცირე თანამშრომლობითი პროექტები. 

პროექტი, რომელიც ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდის მიერ არის დაფინანსებული, ხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის - „პარტნიორები დემოკრატიული ცვლილებისათვის“ ხუთი ორგანიზაციისა და ინოვაციური განათლების ფონდის მიერ.   

 

»» მოვლენები